Skip Ribbon Commands
Skip to main content
STTTiêu đề
1Mời thầu: Cung cấp máy photo copy, máy lạnh và máy vi tính để bàn
2Mời thầu: Cung cấp, lắp đặt máy photo copy năm 2018
3Mời thầu: Cung cấp, lắp đặt máy điều hòa không khí năm 2018
4Mời thầu: Cung cấp, lắp đặt máy tính để bàn năm 2018
5Đấu thầu trang thiết bị máy tính để bàn
6Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ Xây dựng về quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình
7Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
8Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
9Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trìn
10Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
11Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
12Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
13Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
14Luật Đấu thầu mới (Luật số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013)
15Dữ liệu đang cập nhật