Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin dự án, hạng mục > Posts
Các dự án mời gọi vốn đầu tưThứ 5, Ngày 07/04/2016, 14:30

Danh mục các dự án PPP kêu gọi đầu tư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016


Danh mục PPP của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 đã được phê duyệt đề xuất dự án/dự án (từ Quý I đến Quý III năm 2015)

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thì danh mục dự án được công bố sau khi đề xuất dự án được phê duyệt.

Từ quý I đến quý III năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành rà soát, xây dựng danh mục dự án PPP theo quy định nêu trên.

Theo đó, danh mục gồm 13 dự án, với tổng vốn dự kiến huy động được từ nhà đầu tư 23.839.666 triệu đồng.

Theo thống kê, danh mục dự án kêu gọi đầu tư nêu trên được phân loại cụ thể như sau:

-  Theo lĩnh vực: Giao thông (09 dự  án); Văn hóa – Thể thao (01 dự án); Y tế (01 dự án); Giáo dục (01 dự án); Môi trường – Chống ngập (01 dự án).

-  Theo nhóm: Dự án nhóm A (04 dự án); Dự án nhóm B (08 dự án); Dự án nhóm C (01 dự án).

-  Theo hình thức hợp đồng: Hợp đồng BT (08 dự án); Hợp đồng BOT (02 dự án); Hợp đồng BOO (03 dự án)
.

 

Xem chi tiết


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: