Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Mẫu tin tức > Posts
Mẫu loại tin tức 1Thứ 6, Ngày 10/08/2012, 09:17

Ban hành Kế hoạch Bảo vệ môi trường năm 2013

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2013.

 

Theo đó, trong năm 2013 TP sẽ đẩy nhanh tiến độ xử lý ô nhiễm triệt để các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn TP theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất không chấp hành hoặc chậm trễ thi hành quyết định di dời của TP;kiểm tra các cơ sở được phép xử lý ô nhiễm tại chỗ hoặc gia hạn thời gian di dời; vệ sinh các tuyến kênh rạch hở, đảm bảo chức năng tiêu thóat nước của kênh rạch; tập trung kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh phát sinh nước thải gây ô nhiễm nguồn nước.
TP sẽ thực hiện lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với các chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm; tiếp tục thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn TP; đảm bảo nguồn nước sông Sài Gòn đạt Quy chuẩn QCVN 08:2008/BTNMT về chất lượng nước mặt; tập trung phối hợp các ngành chức năng kiểm tra thường xuyên việc xả thải của các đơn vị sản xuất trong các khu chế xuất - khu công nghiệp; đảm bảo 100% các đơn vị sản xuất mới đầu tư trong khu công nghiệp phải đấu nối vào mạng lưới thu gom xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp; tăng cường năng lực Nhà nước về bảo vệ tài nguyên nước và khoáng sản.
Về quản lý chất thải, TP sẽ kiểm tra việc xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, chất thải không thể tái chế của các cơ sở thu mua, vận chuyển phế liệu công nghiệp trên địa bàn TP; kiểm tra hồ sơ và năng lực của các đơn vị đang hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại; xem xét, điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường theo Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của UBND TP đối với các đối tượng chủ nguồn thải khác nhau.
TP sẽ tăng cường bảo vệ đa dạng sinh học, năng lực quản lý và tuyên truyền về môi trường hợp tác môi trường trong vùng và khu vực.
Lã Nguyên

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: