Skip Ribbon Commands
Skip to main content
   
View: 

1. Thời gian ngồi chờ khi đến nhận kết quả tại nơi trả hồ sơ?

 Mất rất ít thời gian
 (0%)  
 Hợp lý
 (0%)  
 Chấp nhận được
 (100%)  
 Hơi lâu
 (0%)  
 Quá lâu
 (0%)  

Total: 1

2. Thời gian hẹn trả hồ sơ so với giấy hẹn?

 Nhanh hơn thời hạn quy định
 (0%)  
 Đúng hạn
 (100%)  
 Trễ hạn
 (0%)  
 Rất trễ hạn
 (0%)  

Total: 1

3. Công khai các thủ tục

 Rất đầy đủ
 (0%)  
 Đầy đủ
 (0%)  
 Không đầy đủ
 (100%)  
 Rất không đầy đủ
 (0%)  

Total: 1

4. Hướng dẫn các thủ tục

 Rất thỏa mãn
 (100%)  
 Thỏa mãn
 (0%)  
 Chấp nhận được
 (0%)  
 Không thỏa mãn
 (0%)  
 Rất không thỏa mãn
 (0%)  

Total: 1

5. Yêu cầu bổ túc hồ sơ

 Rất hợp lý
 (0%)  
 Hợp lý
 (0%)  
 Chấp nhận được
 (100%)  
 Không hợp lý
 (0%)  
 Rất không hợp lý
 (0%)  

Total: 1

6. Giải quyết ý kiến trao đổi thông tin

 Rất thỏa mãn
 (0%)  
 Thỏa mãn
 (0%)  
 Chấp nhận được
 (100%)  
 Không thỏa mãn
 (0%)  
 Rất không thỏa mãn
 (0%)  

Total: 1

7. Thái độ phục vụ

 Rất tốt
 (0%)  
 Tốt, đúng mức
 (0%)  
 Chấp nhận được
 (100%)  
 Không tốt
 (0%)  
 Rất tệ
 (0%)  

Total: 1

8. Phương tiện làm việc, môi trường làm việc

 Rất tốt
 (0%)  
 Tốt, đúng mức
 (100%)  
 Chấp nhận được
 (0%)  
 Không tốt
 (0%)  
 Tệ
 (0%)  

Total: 1

9. Content Type


Total: 0