Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 9
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Thẩm định giao tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước cho công ty 100% vốn nhà nước
14.04 Quản lý dự trữ nhà nước Sở Tài chính
Thủ tục Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí
14.04 Quản lý dự trữ nhà nước Sở Tài chính
Thủ tục Cấp trợ giá cước vận chuyển ấn phẩm văn hóa xuất khẩu
14.04 Quản lý dự trữ nhà nước Sở Tài chính
Thủ tục Cấp phát kinh phí trợ giá đàn giống gốc
14.04 Quản lý dự trữ nhà nước Sở Tài chính
Thủ tục Thẩm định phê duyệt tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển, quỹ thưởng Ban quản lý điều hành
14.04 Quản lý dự trữ nhà nước Sở Tài chính
Thủ tục Thẩm định, trình phê duyệt, quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty nhà nước
14.04 Quản lý dự trữ nhà nước Sở Tài chính
Thủ tục Xếp loại doanh nghiệp
14.04 Quản lý dự trữ nhà nước Sở Tài chính
Thủ tục Hướng dẫn kế toán cho doanh nghiệp nhà nước
14.04 Quản lý dự trữ nhà nước Sở Tài chính
Thủ tục Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
14.04 Quản lý dự trữ nhà nước Sở Tài chính
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)