Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 4
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục thẩm định chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA 17.04 Hỗ trợ phát triển chính thức và viện trợ phi chính phủ nước ngoài Sở Kế hoạch đầu tư
Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu của dự án ODA 17.04 Hỗ trợ phát triển chính thức và viện trợ phi chính phủ nước ngoài Sở Kế hoạch đầu tư
Thủ tục thẩm định dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA (do các sở quản lý chuyên ngành làm chủ dự án) 17.04 Hỗ trợ phát triển chính thức và viện trợ phi chính phủ nước ngoài Sở Kế hoạch đầu tư
Thủ tục thẩm định dự án sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài 17.04 Hỗ trợ phát triển chính thức và viện trợ phi chính phủ nước ngoài Sở Kế hoạch đầu tư
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)