Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 11
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Thẩm định công nghệ dự án đầu tư
05.01 Hoạt động khoa học và công nghệ Ban quản lý khu công nghệ cao
Thủ tục Tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố
05.01 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ
05.01 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
05.01 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi trụ sở chính hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
05.01 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên cơ quan thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp tổ chức khoa học và công nghệ
05.01 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
05.01 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
Thủ tục đăng ký cấp lại giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ (trong trường hợp bị mất, rách, nát)
05.01 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
Thủ tục đăng ký gia hạn Giấy chứng nhận hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
05.01 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ
05.01 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)