Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 13
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Công nhận Ban vận động thành lập Hội
12.08 Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Quận - Huyện
Thủ tục Thành lập, phê duyệt điều lệ quỹ (nếu được ủy quyền). 
12.08 Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Quận - Huyện
Thủ tục Tạm đình chỉ quỹ (nếu được ủy quyền)
12.08 Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Quận - Huyện
Thủ tục Quỹ tự giải thể  (nếu được ủy quyền).
12.08 Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Quận - Huyện
Thủ tục Quỹ bị giải thể (nếu được ủy quyền).
12.08 Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Quận - Huyện
Thủ tục Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ  (nếu được ủy quyền)
12.08 Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Quận - Huyện
Thủ tục Đình chỉ thu hồi giấy phép thành lập quỹ (nếu được ủy quyền)
12.08 Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Quận - Huyện
Thủ tục Hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ (nếu được ủy quyền)
12.08 Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Quận - Huyện
Thủ tục Đổi tên quỹ (nếu được ủy quyền
12.08 Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Quận - Huyện
Thủ tục thành lập hội.
12.08 Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)