Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 24
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong phạm vi quận, huyện
12.10 Tôn giáo Quận - Huyện
Thủ tục Đăng ký của dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong và ngoài quận – huyện
12.10 Tôn giáo Quận - Huyện
Thủ tục Tiếp nhận đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã
12.10 Tôn giáo Quận - Huyện
Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một quận, huyện
12.10 Tôn giáo Quận - Huyện
Thủ tục Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
12.10 Tôn giáo Quận - Huyện
Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
12.10 Tôn giáo Quận - Huyện
Thủ tục Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
12.10 Tôn giáo Quận - Huyện
Thủ tục Thông báo quyên góp trong phạm vi một quận của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo
12.10 Tôn giáo Quận - Huyện
Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở
12.10 Tôn giáo Quận - Huyện
Thủ tục Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
12.10 Tôn giáo Quận - Huyện
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)