Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 5
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Tiếp nhận, hồ sơ đề nghị khen thưởng (cấp sở):
08.04 Thi đua khen thưởng Sở Văn hóa thể thao du lịch
Tiếp nhận, hồ sơ đề nghị khen thưởng (cấp thành phố).
08.04 Thi đua khen thưởng Sở Văn hóa thể thao du lịch
Tiếp nhận, hồ sơ đề nghị khen thưởng (cấp Bộ):
08.04 Thi đua khen thưởng Sở Văn hóa thể thao du lịch
4. Tiếp nhận, hồ sơ đề nghị khen thưởng (kỷ niệm chương):
08.04 Thi đua khen thưởng Sở Văn hóa thể thao du lịch
Quyết định Kỷ luật công chức, viên chức:
08.04 Thi đua khen thưởng Sở Văn hóa thể thao du lịch
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)