Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 4
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư để mua sắm tài sản
09.03 Quảng cáo trên báo chí, trên mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông
Thủ tục Thẩm định dự án nhóm C
09.03 Quảng cáo trên báo chí, trên mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông
Thủ tục Xét duyệt dự toán chi tiết các công việc và Hạng mục công nghệ thông tin
09.03 Quảng cáo trên báo chí, trên mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông
Thủ tục Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục di dời công trình thông tin liên lạc
09.03 Quảng cáo trên báo chí, trên mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)