Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Khiếu nại tố cáo 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Tổng số khiếu nại tố cáo: 2  
  Khiếu nại tố cáo
Người gửi:Nguyễn Văn A Ngày gửi:16/05/2012
Nội dung: Tối muốn khiếu nại về vấn đề
  khiếu nại về thủ tục đất đai
Người gửi:Trần Văn B Ngày gửi:16/05/2012
Nội dung: Tôi có khiếu nại về thủ tục làm giấy tờ sở hữu đất đai
Đến tháng 11
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 19/11/2018 12:00:00 SA)