Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư tại khu công nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công thương
Cơ quan ban hành Ban quản lý các Khu chế xuất , khu công nghiệp
Lĩnh vực 25.01 LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI VÀ CỦA NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Trình tự thực hiện
* Bước 1: Doanh nghiệp liên hệ Phòng Quản lý Đầu tư - Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thủ tục và chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
* Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm , quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu, sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.
+ Đối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp thì phải xuất trình CMND (hoặc hộ chiếu hoặc chứng từ chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định) và Văn bản ủy quyền có xác nhận chính quyền địa phương hoặc Công chứng nhà nước.
+  Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra đầu mục hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ (đầu mục hồ sơ đầy đủ và kê khai đầy đủ theo qui định): lập và giao biên nhận hồ sơ cho chủ đầu tư theo qui định. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định.
* Bước 3: Căn cứ ngày hẹn trên Biên nhận, người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền của Doanh nghiệp đến Tổ tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả giải quyết.
Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
* Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (theo mẫu);
* Văn bản xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy phép kinh doanh hoặc bản giải trình lý do bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác;
* Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư;
b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 02 bộ copy).
Thời gian giải quyết 07 ngày làm việc
Cơ sở pháp lý
* Luật Thương mại năm 2005.
* Nghị quyết của Quốc hội số 71/2006 ngày 29 tháng 11 năm 2006 phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
* Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính Phủ về Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.
* Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 * Quyết định số 731/TTg ngày 03 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.
 * Quyết định 188/2004/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt qui hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 có tính đến 2020.
* Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mại  về Công bố Lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.
* Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại về Hướng dẫn thi hành quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
* Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14 tháng  4 năm 2008 của Bộ Công thương về Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóavà các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
* Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp-phát triển công nghiệp hiệu quả cao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006-2010, có hiệu lực kể từ ngày ký.
* Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 23/04/2009.
Đối tượng Tổ chức
Tài liệu đính kèm
Xem word online
III.10.MauDonDNCapLaiGPKD.doc
Xem word online
III.10.doc
Số lượt người xem 1604
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)