Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
 
72 năm ngày Nam bộ kháng chiến
Địa điểm:
Từ ngày: Thứ 7, Ngày 23/09/2017, 00:00
Đến ngày: Thứ 2, Ngày 23/10/2017, 00:00