Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quy hoạch và phát triển > Posts
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtThứ 2, Ngày 28/07/2014, 11:55

Quyết định về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Quận Bình Thạnh

(HCM CityWeb)- UBND TP vừa ban hành Quyết định về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Quận Bình Thạnh.

 

Duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Quận Bình Thạnhvề diện tích, cơ cấu các loại đất: Tổng diện tích đất tự nhiên hiện trạng đất năm 2010 diện tích 2.070,68 ha,cơ cấu 100,00%, quy hoạch đến năm 2020 cấp Thành phố phân bổ là2.071 ha, chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất của Quận diện tích là2.070,66 ha, cơ cấu 100,00%.
 
Đất nông nghiệp hiện trạng đất năm 2010 diện tích là 233,83 ha, cơ cấu 11,29%. Đất phi nông nghiệp hiện trạng đất năm 2010 diện tích là 1.836,85 ha, cơ cấu 88,71%, quy hoạch đến năm 2020 cấp Thành phố phân bổ là 2.071 ha, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của Quận diện tích là 2.070,66 ha, cơ cấu 100,00%.
 
Đất đô thị chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của Quận diện tích là 2.070,66 ha. Đất khu du lịch quy hoạch đến năm 2020 cấp Thành phố phân bổ là 4ha, chỉ tiêu sử dụng đất của Quận diện tích 4,00ha.
 
Duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Quận Bình Thạnh với các chỉ tiêu: Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch, về tổng diện tích đất tự nhiên : diện tích năm hiện trạng là 2.070,68 ha, diện tích các năm từ 2011-2015 là 2.070,66 ha.
 
Đất nông nghiệp diện tích năm hiện trạng là 233,83 ha, năm 2011-2014 là 217,32 ha năm 2015 là 191,20 ha. Đất phi nông nghiệp, diện tích năm hiện trạng là 1.836,85ha, năm 2011-2014 là 1.853,34ha, năm 2015 là 1.879,46 ha. Đất đô thị chia ra các năm từ 2011-2015 là 2.070,66ha. Đất khu du lịch chia ra năm 2015 là 4,00 ha.
 
 
Xem toàn văn

 

HM


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: