Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Năm 2019: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính (07/01)
(HCM CityWeb) - Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, UBND TP đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện, các doanh nghiệp trực thuộc TP tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện chương trình cải cách hành chính.
22/1/2019: Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 (07/01)
(HCM CityWeb) - Dự kiến vào ngày 22/1, UBND TP sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các sở-ngành, quận-huyện để đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019.
Công bố thủ tục hành chính của một số Sở (05/01)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ của một số Sở.
Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong năm 2019 (02/01)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận-huyện, phường-xã, thị trấn triển khai, nhân rộng các giải pháp, sáng kiến để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trong năm 2019.
Nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 (12/12)
(HCM CityWeb) - Trên cơ sở kết quả năm 2018, UBND TP vừa đề ra phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trong năm 2019.
Xem theo ngày: