Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 5, Ngày 08/11/2018, 10:05

Chấn chỉnh việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện thực hiện nghiêm việc đề xuất, đánh giá các thủ tục hành chính/nhóm thủ tục hành chính (TTHC); rà soát, đơn giản hóa TTHC đảm bảo chất lượng và hiệu quả; khi đề xuất TTHC phải có phương án đơn giản hóa TTHC.

Trong quá trình thực hiện TTHC, nếu phát hiện TTHC/nhóm TTHC, quy định hành chính gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân thì các cơ quan phải kịp thời đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

Văn phòng UBND TP được giao kiểm tra tiến độ và chất lượng rà soát, đánh giá TTHC của các đơn vị; đề xuất các TTHC/nhóm TTHC cần thực hiện liên thông, đơn giản hóa; tham mưu xây dựng kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2019; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND TP các khó khăn, vướng mắc và tình hình, kết quả thực hiện của các đơn vị.

 

* UBND TP cũng quyết định kiện toàn Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện trên địa bàn TP, gồm 11 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến làm Chủ tịch Hội đồng.

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: