Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 4, Ngày 28/11/2018, 09:40

Công bố 30 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định công bố 30 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại TPHCM.

Trong đó, có 14 thủ tục thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ); 6 thủ tục thuộc thẩm quyền tiếp nhận của các sở, ban, ngành và tương đương; 6 thủ tục thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận-huyện và 4 thủ tục thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND phường-xã, thị trấn.

 

Xem toàn văn Quyết định.

 

NNTM


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: