Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 7, Ngày 05/01/2019, 16:40

Công bố thủ tục hành chính của một số Sở

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ của một số Sở.

Cụ thể, danh mục 28 thủ tục trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại TPHCM.

 

Danh mục 77 thủ tục mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ 8 thủ tục (do bị thay thế, bị bãi bỏ) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

1 thủ tục mới ban hành trong lĩnh vực nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Danh mục 6 thủ tục lĩnh vực trách nhiệm bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp được chuẩn hóa tại TPHCM.

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: