Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 5, Ngày 24/01/2019, 10:25

Điều chỉnh việc ủy quyền cho các sở-ngành, quận-huyện

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của UBND TP về ủy quyền cho các sở-ngành, UBND các quận-huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP.
Cụ thể, khoản 7, Điều 2 được sửa đổi như sau:

 

 

“7. Ủy quyền Sở Công Thương cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm quyền của UBND TP đối với các lĩnh vực được quy định tại khoản 3, Điều 13 Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực”; bãi bỏ khoản 5, Điều 3.

 

 

Khoản 7 và khoản 8, Điều 3 được bổ sung như sau:

 


“7. Ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

 

 


Tiếp nhận, xem xét chấp thuận cho từng người sử dụng lao động việc sử dụng lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc (theo quy định tại khoản 2, Điều 11 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ).

 

 

 

 

8. Ủy quyền cho Trưởng ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố và Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP: Tiếp nhận, xem xét chấp thuận cho từng người sử dụng lao động việc sử dụng lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc (theo quy định tại khoản 2, Điều 11 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ)”.

 

 

NNTMBản in Quay lại
Xem theo ngày: