Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 3, Ngày 15/01/2019, 16:20

Năm 2019: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khối nhà nước

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị trên địa bàn TP năm 2019.

Kế hoạch này nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối nhà nước trên địa bàn TP, trước tiên là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp từ TP đến cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu chức danh và vị trí việc làm; tạo đột phá trong cơ chế đãi ngộ và phát huy năng lực cán bộ, công chức, viên chức.

 

TP sẽ tăng cường đào tạo về lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước theo ngạch công chức, kiến thức chuyên ngành theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt yêu cầu về trình độ lý luận chính trị theo chuẩn chức danh và chỉ tiêu đề ra của TP ngay trong năm 2019 và đầu năm 2020; thường xuyên bồi dưỡng về văn hóa công vụ, cập nhật kiến thức về cải cách hành chính và kỹ năng xử lý tình huống, giao tiếp, ứng xử đối với cán bộ, công chức khi thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân và doanh nghiệp; đào tạo có trọng tâm, trọng điểm đối với các nhóm đối tượng; đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham gia các chương trình, dự án, ngành, lĩnh vực trọng điểm, mũi nhọn của TP; đào tạo đội ngũ, lãnh đạo quản lý theo hướng hội nhập quốc tế.

 

Trong năm 2019, TP sẽ đào tạo, bồi dưỡng trình độ trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức đang giữ ngạch/chức danh nghề nghiệp tương đương ngạch chuyên viên trở lên; phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị theo chỉ tiêu đề ra của Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TP.

 

Ngoài ra, TP cũng sẽ không thực hiện quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị.   

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: