Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 6, Ngày 15/02/2019, 16:15

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định công bố danh mục 3 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; đồng thời bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục (có thứ tự A2.I.1, A2.I.2 và A2.I.3 tại Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của Chủ tịch UBND TP về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp).

* UBND TP cũng quyết định công bố 9 thủ tục mới ban hành, 15 thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; đồng thời bãi bỏ nội dung công bố liên quan tại Mục II Phần B tại Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND TP công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp được chuẩn hóa tại TPHCM.

 

Các Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/2/2019. 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: