Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 6, Ngày 09/08/2019, 13:55

Một số nhiệm vụ cải cách hành chính từ nay đến cuối năm 2019

(HCM CityWeb) - Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính TP, UBND TP đã chỉ đạo các sở-ngành chức năng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trong những tháng cuối năm 2019.

Theo đó, Sở Nội vụ được giao đánh giá hiệu quả triển khai 85 đầu việc đã được UBND TP, Chủ tịch UBND TP ủy quyền cho các sở, ban, ngành, UBND quận-huyện, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận-huyện; đồng thời rà soát các việc Chủ tịch UBND quận-huyện ủy quyền cho Chủ tịch UBND phường-xã, thị trấn; báo cáo UBND TP phương án thực hiện sáp nhập phường, khu phố, đảm bảo hoàn thành trong năm 2019.

 

Về đánh giá chi thu nhập tăng thêm, Văn phòng UBND TP, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP là 2 đơn vị sẽ tiên phong trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Sở Nội vụ được giao tham mưu UBND TP phương pháp đánh giá tăng thu nhập gắn liền với tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm thống nhất, công bằng trong triển khai thực hiện. Trong khi đó Sở Tài chính được giao đề xuất chính sách thu nhập tăng thêm cho cán bộ hợp đồng được ký kết theo Nghị định 68 trước ngày 15/8/2019.

 

Về mô hình khảo sát sự hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Văn phòng UBND TP, Sở Thông tin và Truyền thông được giao báo cáo UBND TP kết quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Riêng Văn phòng UBND TP được giao rà soát tính năng của các ứng dụng “Bình Thạnh trực tuyến”, “Hóc Môn trực tuyến”, các ứng dụng tương tự hiện đang triển khai tại các quận-huyện và ứng dụng tổng đài 1022, trong đó có tính năng khảo sát sự hài lòng và các tính năng liên quan đến thủ tục hành chính; tham mưu UBND TP ban hành quy chế hoạt động của hệ thống “Phòng họp không giấy” và ứng dụng “Giao việc - nhắc việc thông minh”; tham mưu phương án nâng cấp đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật mạng; rà soát số lượng thủ tục hành chính hiện đang được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các cấp trên địa bàn TP để xác định chỉ tiêu về tỷ lệ thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và phấn đấu thực hiện từ nay đến cuối năm nay.

 

UBND TP sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu tại các sở, ban, ngành, UBND quận-huyện trong triển khai nhiệm vụ CCHC; đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện thí điểm xây dựng đề án số hóa.

 

VH


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: