Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 6, Ngày 09/08/2019, 13:50

Ủy quyền cho các sở chuyên ngành thực hiện một số thủ tục đầu tư dự án theo hình thức PPP

(HCM CityWeb) - Liên quan đến thủ tục đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), UBND TP vừa ủy quyền cho các sở quản lý xây dựng chuyên ngành (Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu công nghệ cao) chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục thỏa thuận giao nhà đầu tư đã lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được cấp có thẩm quyền duyệt tiếp tục lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thuộc lĩnh vực các sở quản lý theo điểm b khoản 2 Điều 10, khoản 5 Điều 76 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND TP.

Đơn vị được giao chủ trì đàm phán hợp đồng dự án PPP có trách nhiệm báo cáo UBND TP thông qua kết quả đàm phán và dự thảo hợp đồng dự án PPP. Nội dung ủy quyền cho đơn vị được giao chủ trì đàm phán hợp đồng như sau:

 

Đối với dự án nhóm A, ủy quyền cho các sở quản lý xây dựng chuyên ngành thực hiện giám sát việc tuân thủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án theo quy định tại hợp đồng dự án. Đối với dự án nhóm B và nhóm C, ủy quyền cho các sở quản lý xây dựng chuyên ngành ký kết và thực hiện giám sát việc tuân thủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án theo quy định tại hợp đồng dự án.

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: