Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 3, Ngày 27/08/2019, 16:45

Đẩy mạnh công tác khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn TP

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa chỉ đạo các sở-ngành, UBND quận-huyện tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách hành chính (CCHC) các cấp.

Trong đó, phát huy sự sáng tạo, cải tiến trong CCHC để phục vụ cá nhân và doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn TP; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ và hoạt động CCHC; đẩy mạnh công tác kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chấn chỉnh, xử lý kịp thời các kết quả sau kiểm tra, thanh tra; đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính hợp pháp, đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật; khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; trọng tâm là rà soát, hoàn thiện thể chế về triển khai Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội; đảm bảo đến tháng 12/2019 hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

 

Các cơ quan cũng được giao rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), trọng tâm là các thủ tục đang là rào cản liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư; tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân; tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; có giải pháp kéo giảm tỷ lệ trễ hạn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hạn; thực hiện việc kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và khu phố, ấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức; triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; thực hiện hiệu quả việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử và gửi nhận văn bản điện tử trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước, nội bộ của từng sở, ban, ngành, quận - huyện; tăng cường xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu dùng chung.

 

Riêng Sở Thông tin và Truyền thông được giao tham mưu việc ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0.

 

Văn phòng UBND TP được giao quản lý, vận hành có hiệu quả Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của TP; xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của TP.

 

VS


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: