Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 5, Ngày 19/09/2019, 16:45

Đề án ủy quyền giúp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ

(HCM CityWeb) – Chiều 19/9, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 Đề án ủy quyền cho các sở-ngành, UBND các quận-huyện tại các Quyết định số 4712/QĐ-UBND, Quyết định số 4713/QĐ-UBND. Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ TP Trương Văn Lắm cho biết, ngày 20/10/2018, UBND TP đã ban hành Đề án về ủy quyền cho các sở-ngành, Thủ trưởng các sở-ngành, UBND quận-huyện, Chủ tịch UBND quận - huyện thực hiện 85 nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP, Chủ tịch UBND TP trên 4 lĩnh vực: đô thị - môi trường; kinh tế - ngân sách - dự án; văn hóa - xã hội và tư pháp - nội vụ.

 

Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm báo cáo kết quả thực hiện Đề án ủy quyền cho
các sở - ngành, UBND các quận - huyện

 

Đề án này được cụ thể hóa thành 2 Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/1/2019 gồm: Quyết định số 4712/QĐ-UBND của UBND TP về ủy quyền cho các sở - ngành, UBND các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP; Quyết định số 4713/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP về ủy quyền cho Thủ trưởng các sở-ngành, Chủ tịch UBND các quận-huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND TP.

 

Những kết quả bước đầu

 

Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm nhận xét, trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung ủy quyền, các sở-ngành, UBND các quận-huyện có sự tích cực, chủ động trong việc tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện thông qua việc xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo, xây dựng quy trình nội bộ và phân công công việc, trách nhiệm rõ ràng cho cán bộ, công chức, viên chức trong từng nội dung được UBND TP, Chủ tịch UBND TP ủy quyền.

 

Việc ủy quyền giúp cho các sở-ngành, UBND các quận-huyện chủ động trong công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành và nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả công việc ngày càng thực chất hơn. Từ đó, nâng cao hiệu quả công việc từng cơ quan, đơn vị.

 

Thông qua việc ủy quyền đã giúp rút ngắn thời gian giải quyết vì giảm khâu trung gian khi hồ sơ không phải qua sở-ngành thẩm định hoặc phải trình UBND TP xem xét, quyết định mà các sở-ngành, UBND các quận-huyện sẽ xem xét theo thẩm quyền đã được ủy quyền. Điều này góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Việc không qua khâu trung gian khi thực hiện ủy quyền không chỉ rút ngắn thời gian giải quyết công việc mà còn giúp tiết kiệm chi phí hành chính, văn thư và tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

 

Từ việc công khai các quy trình giải quyết hồ sơ theo nhiệm vụ ủy quyền trên các phương tiện thông tin và niêm yết tại cơ quan đã góp phần tăng cường hiệu quả trong công tác phục vụ người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính hiệu quả hơn.

 

Toàn cảnh hội nghị


Một số hạn chế, khó khăn

 

Tuy nhiên, việc triển khai Đề án có một số mặt hạn chế, khó khăn như: Việc tham mưu UBND TP ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định số 4712, Quyết định số 4713 còn một số nội dung hướng dẫn liên quan đến đất đai, môi trường, quản lý nhà còn chưa ban hành kịp thời do đang rà soát sửa đổi, bổ sung nội dung ủy quyền có liên quan hoặc đang hoàn chỉnh trình UBND TP sau khi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan. Nội dung hướng dẫn về chợ chưa cụ thể nên UBND các quận-huyện còn lúng túng trong tổ chức thực hiện; tuy nhiên, đến nay, các Sở đã có hướng dẫn.

 

Còn một số nội dung ủy quyền chưa phát sinh hồ sơ nên chưa có cơ sở đánh giá hiệu quả công tác ủy quyền. Đối với các nội dung ủy quyền phát sinh hồ sơ, các cơ quan, đơn vị đều khẳng định rút ngắn thời gian giải quyết vì không phải qua khâu trung gian là thông qua Sở và UBND TP; tạo được tính chủ động và tinh thần trách nhiệm không chỉ người đứng đầu cơ quan, đơn vị mà cả công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ, từ đó tăng sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, hầu hết các cơ quan, đơn vị chưa xác định cụ thể rút ngắn được thời gian bao nhiêu so với trước khi được ủy quyền; chưa đánh giá được mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp sau khi các cơ quan, đơn vị được ủy quyền đối với các nhiệm vụ được ủy quyền có phát sinh hồ sơ.

 

Ngoài ra, văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên thay đổi nên phải thường xuyên cập nhật, sửa đổi, bổ sung nội dung tại Quyết định số 4712, Quyết định số 4713. Vì vậy, sẽ rất mất thời gian và sẽ có nhiều Quyết định sửa đổi, bổ sung được ban hành. Các Ban Quản lý sẽ gặp khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ vì văn bản quy phạm pháp luật sẽ không xác định đây là nhiệm vụ của UBND TP hoặc Chủ tịch UBND TP mà phân cấp cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP (Sở) thực hiện nhiệm vụ nhưng không phân cấp cho các Ban Quản lý thực hiện. Vì vậy, không có cơ sở để UBND TP hoặc Chủ tịch UBND TP ủy quyền cho Ban Quản lý thực hiện trong khi thực tế rất cần thiết.

 

Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới

 

Về phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm cho biết TP sẽ thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật kịp thời điều chỉnh các Quyết định số 4712, Quyết định số 4713 cho phù hợp với quy định pháp luật.

 

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và rà soát phân công, bố trí công chức, viên chức giải quyết các nhiệm vụ được ủy quyền một cách ngày càng phù hợp gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc. Từ đó, nâng cao tình thần phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

 

Các cơ quan, đơn vị xây dựng quy trình nội bộ giải quyết hồ sơ cho từng nội dung được ủy quyền để phân công và xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết để có thể rút ngắn thời gian xử lý góp phần cải cách hành chính. Đồng thời, chú ý đến khảo sát sự hài lòng của người dân.

 

Đối với nội dung đề xuất ủy quyền mới, phải đánh giá thật kỹ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp để khắc phục tình trạng UBND TP, Chủ tịch UBND TP đã ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhưng không phát sinh hồ sơ.  

 

Minh Thư


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: