Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 2, Ngày 21/10/2019, 15:30

Sẽ ban hành quy chế phối hợp trong tổ chức thu gom, tiếp nhận, vận chuyển rác trên địa bàn TP

(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu kế hoạch, giải pháp và lộ trình tổ chức phân loại rác tại nguồn theo hướng phân thành 2 loại chính là rác thải tái chế và rác thải còn lại; giải pháp thực hiện mô hình đổi rác tái chế lấy vật phẩm có giá trị tương đương khác để khuyến khích người dân thực hiện; đề xuất bổ sung phương án hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, cơ chế chính sách hỗ trợ cho các tổ chức thu gom rác dân lập nhằm khuyến khích các tổ chức này chuyển đổi lên mô hình hợp tác xã hoặc doanh nghiệp.

Trong năm 2019, UBND TP sẽ ban hành quy chế phối hợp trong tổ chức thu gom, tiếp nhận, vận chuyển rác trên địa bàn TP; trong đó xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp công ích, doanh nghiệp thu gom rác dân lập và các cơ quan liên quan.

 

UBND các quận – huyện được giao xây dựng kế hoạch và lộ trình tổ chức sắp xếp lại mạng lưới thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn; hướng dẫn các tổ chức thu gom rác dân lập tìm hiểu cơ chế chính sách hỗ trợ để chuyển đổi mô hình hoạt động cho phù hợp; xây dựng kế hoạch lộ trình trong việc sắp xếp các tổ chức thu gom rác dân lập, thay đổi phương tiện, đồng phục bảo hộ lao động; phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành chuyển đổi mô hình tổ chức thu gom rác dân lập và năm 2025 hoàn thành chuyển đổi phương tiện thu gom rác theo lộ trình.

 

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích các quận – huyện cũng cần xây dựng kế hoạch tham gia quản lý, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn; tiếp nhận những địa bàn có tổ chức thu gom rác dân lập thực hiện chưa tốt, chưa đảm bảo môi trường và vi phạm quy định vệ sinh môi trường; đồng thời mở rộng việc thu gom, vận chuyển tại những khu dân cư mới.   

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: