Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 5, Ngày 14/11/2019, 15:45

Không để diễn ra tình trạng sai phạm mà người đứng đầu không biết

(HCM CityWeb) - Tại buổi kiểm tra công tác cải cách hành chính của quận 1, UBND TP đã yêu cầu quận tích cực tham gia đóng góp cải cách hành chính, xây dựng chính quyền theo những mục tiêu mà Chính phủ, UBND TP đề ra; giữ vững truyền thống đi đầu trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính.

Người đứng đầu trong từng đơn vị, phòng, ban thuộc UBND quận không để diễn ra tình trạng sai phạm mà người đứng đầu không biết hoặc biết không cụ thể, biết sơ sài; khi tham dự họp phải đúng thành phần.

 

UBND TP cũng yêu cầu quận tập trung triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Chính phủ; trong đó chú trọng việc góp ý, xây dựng các quy trình nội bộ thuộc trách nhiệm của quận, huyện, phường, xã, đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng các quy trình nội bộ đã được Chủ tịch UBND TP duyệt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến để có được sự đồng hành của xã hội cùng với chính quyền hoàn thành các mục tiêu đề ra.

 

Ngoài ra, lãnh đạo UBND quận và các đơn vị trực thuộc phải đảm bảo công tác tiếp dân đúng quy định, có kết quả; phải lắng nghe, có thái độ tốt, giải thích hiệu quả, đạt được việc người dân đánh giá tốt kết quả tiếp dân của đơn vị, tránh khiếu nại, khiếu nại vượt cấp.

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: