Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt NamThứ 4, Ngày 23/05/2018, 16:35

Khuyến khích các thành phần kinh tế hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(HCM CityWeb) – Nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, trong năm 2018, UBND TP sẽ tiếp tục triển khai 5 nhóm giải pháp thuộc Chương trình hành động của TP về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn TP gắn với yêu cầu phát triển kinh tế trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hoạt động kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường, công tác truy suất nguồn gốc hàng hóa; vận động người dân sử dụng sản phẩm công nghệ Việt Nam.

TP cũng sẽ đổi mới phương pháp và triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp thiết thực trong quá trình thực hiện cuộc vận động phù hợp với tình hình, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của TP và cả nước thông qua các chương trình, đề án của TP đã được duyệt; kiện toàn tồ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động TP, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Ban Chỉ đạo trong xây dựng và triển khai cuộc vận động; nâng cao trách nhiệm của Sở Công Thương với vai trò là cơ quan thường trực trong việc thực hiện cuộc vận động.

 

Ngoài ra, TP cũng đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động của TP về cuộc vận động trên địa bàn nhằm thúc đẩy triển khai thực hiện cuộc vận động trong thời gian tới, đẩy mạnh các phong trào hành động với chủ đề “Tự hào hàng Việt Nam”.

 

TNN.


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: