Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Các đề xuất, kiến nghị về triển khai thực hiện Chương trình Cải cách hành chính
7 Chương trình đột pháThứ 3, Ngày 11/11/2014, 11:30

Các đề xuất, kiến nghị về triển khai thực hiện Chương trình Cải cách hành chính

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM vừa đề nghị Chính phủ và các Bộ - ngành Trung ương hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp luật, trong đó quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, đẩy mạnh phân cấp giữa Trung ương và địa phương, cơ quan Nhà nước thẩm quyền chung với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền riêng; tăng cường phân cấp quản lý các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công; có cơ chế riêng cho chính quyền đô thị và sớm khắc phục tình trạng không đồng bộ trong quy định pháp luật (Luật đã có hiệu lực nhưng chờ Nghị định, Nghị định chờ Thông tư,...).

 

UBND TP cũng đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định cụ thể về Công vụ và Thanh tra công vụ theo hướng phát huy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thanh tra, kiểm tra công vụ theo ngành, lĩnh vực, cơ quan đơn vị mà mình phụ trách; ngoài việc đồng bộ quy định pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính cần phải ban hành các qui định, quy chế phối hợp giữa Sở với Bộ - ngành; chỉ đạo Chương trình Chính phủ điện tử thống nhất trong cả nước để việc kết nối thông tin được thực hiện đồng bộ từ Trung ương tới địa phương.
 
UBND TP đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất Chính phủ ban hành Quyết định quy định trách nhiệm và quyền hạn trong việc xây dựng và chia sẻ các hệ thống thông tin dùng chung giữa các Bộ - ngành và UBND các tỉnh, thành phố, nhằm đảm bảo tính pháp lý, tiến độ và kết quả cho việc tiến hành xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành giai đoạn 2013-2015.
 

Lã Nguyên


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: