Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Quy định mới về cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo
Chế độ, chính sách mớiThứ 4, Ngày 03/06/2015, 10:40

Quy định mới về cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 11/2015/TTLT-BNV-BGDĐT hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, có hiệu lực thi hành từ 12/7/2015.

 

Theo đó, về lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, theo quy định hiện hành tại Thông tư 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV, Sở Giáo dục và Đào tạo có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc; đối với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không quá 04 Phó Giám đốc.
Còn tại Thông tư 11 quy định sở Giáo dục và Đào tạo có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo là người giúp Giám đốc Sở phụ tráchmột hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.
Thông tư 11 quy định rõ cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo được tổ chức không quá 10đơn vị, bao gồm: Các đơn vị được thành lập thống nhất ở các Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Văn phòng; Thanh tra; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Chính trị, tư tưởng); các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được thành lập phù hợp với đặc điểm của địa phương.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, tổng số lượng người làm việc của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.
Đối với những Sở Giáo dục và Đào tạo đang có số lượng Phó Giám đốc nhiều hơn số lượng Phó Giám đốc quy định tại Thông tư liên tịch này thì tiếp tục duy trì số lượng Phó Giám đốc hiện có để đảm bảo ổn định. Chỉ được bổ sung thêm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khi có số lượng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hiện có chưa đạt đủ số lượng quy định tại Thông tư liên tịch này.
Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực, nếu sau khi sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.
Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/7/2015 và thay thế Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 
(Theo chinhphu.vn)

Bản in Quay lại
Xem theo ngày: