Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của TPHCM giai đoạn 2016-2020
7 Chương trình đột pháThứ 5, Ngày 25/05/2017, 16:05

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của TPHCM giai đoạn 2016-2020

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các cơ quan có liên quan tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện các chương trình nhánh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố giai đoạn 2016-2020; tham mưu UBND Thành phố kiện toàn Hội đồng thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội của TPHCM giai đoạn 2011-2020.

Sở Nội vụ cũng được giao dự thảo, tham mưu UBND Thành phố Quy chế hoạt động của “Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố giai đoạn 2016-2020”; chủ trì, phối hợp với Học viện Cán bộ thành phố, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất mức chi thù lao cho giảng viên đối với các chương trình/lớp đào tạo đặc thù của thành phố, trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét tại kỳ họp tháng 7-2017.

 

Sở Y tế chú trọng tổ chức các lớp đào tạo trong và ngoài nước về nghiệp vụ quản lý bệnh viện theo các mô hình quản lý tiên tiến của nước ngoài nhằm nâng cao và chuyên môn hóa trình độ quản lý cho đội ngũ quản lý là các Giám đốc, Phó Giám đốc bệnh viện. Sở Văn hóa và Thể thao chú trọng thực hiện tốt công tác đào tạo đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực bảo tàng, văn hóa nghệ thuật, các loại hình nghệ thuật dân gian, tuồng cổ,…; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên các bộ môn thể thao đỉnh cao của thành phố. 

 

 

 

Minh Thư

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: