Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý II/2018 của TPHCM
7 Chương trình đột pháThứ 2, Ngày 09/04/2018, 09:00

Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý II/2018 của TPHCM

(HCM CityWeb) – Trong quý II năm 2018, TPHCM tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Thành ủy và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016-2020; phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND TP thông qua trong kỳ họp bất thường giám sát chuyên đề “Nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công trên địa bàn TP”; triển khai thực hiện các đề án về triển khai các nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội được HĐND TP thông qua.

TP tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, theo dõi, giám sát các hoạt động liên quan đến công tác CCHC, kiếm soát thủ tục hành chính; xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị tùy tiện quy định những thủ tục gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân. 

 

TP cũng tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); kịp thời công bố, công khai TTHC; nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; thực hiện có hiệu cơ chế một cửa, một cửa liên thông; triển khai thực hiện liên thông TTHC điện tử đối với lĩnh vực xây dựng, đất đai; đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

 

TP tiếp tục thực hiện rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy; thực hiện Kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức, đề án xác định vị trí việc làm và thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; tinh giản biên chế và hoàn thiện các nội dung về ủy quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

 

TP thực hiện có hiệu quả kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP; ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp tỉnh theo quy định; bảo đảm hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời từ UBND TP đến các cơ sở; duy trì và mở rộng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008/ISO điện tử vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ và hoạt động CCHC; chấn chỉnh, xử lý kịp thời các kết quả sau kiểm tra, thanh tra. 

 

 

Kết quả công tác CCHC quý I

 

Theo báo cáo của UBND TP, trong quý I năm 2018, công tác lãnh đạo, chỉ đạo CCHC được thực hiện quyết liệt, chặt chẽ, xuyên suốt và kịp thời. Các ngành, các cấp tại TP đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2017 và triển khai Chương trình công tác CCHC năm 2018. Đồng thời, Thành ủy, UBND TP đã khẩn trương, bám sát các nội dung của Nghị quyết số 54/2017/QH14 để ban hành các đề án, kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn đặc thù của TP, đặc biệt là các nội dung liên quan đến quản lý đất đai, quản lý đầu tư, quản lý tài chính - ngân sách nhà nước, cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc TP quản lý.

 

TP đang hoàn thành công tác chuẩn hóa TTHC. Đến nay, TP đã ban hành 43 quyết định công bố với 1.333 thủ tục. Các TTHC được công bố chuẩn hóa đã được công khai kịp thời, đầy đủ theo quy định.

 

TP đã phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC năm 2018; tiếp tục rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa TTHC: giảm số lượng, thời gian, thành phần hồ sơ, kinh phí thực hiện TTHC trong các lĩnh vực.

 

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận lợi.

   

Số lượng TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ngày càng được mở rộng và được người dân, doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Hiện nay, số TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là 777 thủ tục, mức độ 3 là 590 thủ tục, mức độ 4 là 95 thủ tục. 

 

Về hiện đại hóa hành chính, TP xác định ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý nhà nước là khâu đột phá quan trọng, giúp cải thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành, tạo thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong giải quyết TTHC, là cơ sở để xây dựng chính quyền điện tử, tiến đến xây dựng và triển khai đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

 

TP đã triển khai và kết nối liên thông văn bản điện tử từ Văn phòng UBND TP đến các sở, ban, ngành và một số phường - xã, thị trấn, các tổng công ty với số lượng liên thông văn bản điện tử hơn 2,6 triệu văn bản. TP tiếp tục thực hiện việc áp dụng chữ ký điện tử trong trao đổi văn bản điện tử, thư mời họp, chấm dứt tình trạng sử dụng văn bản giấy theo chỉ đạo của UBND TP, giúp TP tiết kiệm hơn 22 tỷ đồng.

 

Ngoài việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính, TP còn thực hiện ứng dụng công nghê thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp như: Cổng thông tin điện tử TP và các trang thành viên đã được nâng cấp hoàn chỉnh nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu khai thác, tiếp cận thông tin của các tổ chức, cá nhân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và mở rộng, tập trung triển khai dịch vụ công trực tuyến theo chiều sâu; triển khai hệ thống một cửa điện tử quản lý hồ sơ đất đai tại địa chỉ https://motcuadatdai.tphcm.gv.vn nhằm mục tiêu tăng cường công tác CCHC trong lĩnh vực đất đai tại TP.

 

Về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan hành chính, hiện nay, TP có 21/21 sở, ban, ngành; 24/24 UBND quận - huyện; 307/322 phường, xã, thị trấn đã công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với TCVN ISO 9001:2008.

 

Minh Thư


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: