Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Năm 2020: Nâng cao văn hóa công sở, văn hóa công vụ, ý thức thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp
7 Chương trình đột pháThứ 4, Ngày 26/02/2020, 13:30

Năm 2020: Nâng cao văn hóa công sở, văn hóa công vụ, ý thức thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao văn hóa công sở, văn hóa công vụ, nâng cao ý thức thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Kế hoạch này nhằm cải thiện chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính. Tỷ lệ khi giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và sử dụng dịch vụ công (DVC) trong lĩnh vực giáo dục và y tế từ 85% trở lên. Tỷ lệ cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng DVC trực tuyến từ 50% cơ quan trở lên. 100% đơn vị đạt tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trong từng lĩnh vực từ trên 90%, trong đó ít nhất 70% đơn vị đạt tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trong từng lĩnh vực từ trên 95%. Cung cấp từ 30% trở lên DVC trực tuyến mức độ 4. Hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC từ 20% trở lên. Tích hợp DVC trực tuyến mức độ 3, 4 của TP với Cổng DVC quốc gia từ 50% trở lên. 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử TP. DVC trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử từ 50% trở lên. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 từ 90% trở lên. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền UBND quận - huyện được giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 từ 40% trở lên. Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng từ 30% trở lên.

 

Đối với việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích là 50%; tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích là 10% và tỷ lệ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trả qua dịch vụ bưu chính công ích là 10%.

 

100% cơ quan hành chính có cơ cấu cán bộ, công chức theo Đề án vị trí việc làm được duyệt. 100% văn bản, tài liệu giải quyết công việc trao đổi giữa các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng điện tử (trừ những văn bản mật và những văn bản phải trao đổi bằng văn bản giấy). 100% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý sử dụng thường xuyên hệ thống thư điện tử công vụ trong công việc.

 

Cũng theo kế hoạch này, TP sẽ tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tối thiểu 30% sở, ban, ngành, UBND quận - huyện, đặc biệt kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, kiểm tra thực hiện quy tắc ứng xử; đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ - công chức, viên chức trong thi hành công vụ.

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: