Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phấn đấu tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn đạt 100%
7 Chương trình đột pháThứ 5, Ngày 12/03/2020, 16:30

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phấn đấu tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn đạt 100%

(HCM CityWeb) – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của Sở.

Theo đó, Sở đề ra các chỉ tiêu phấn đấu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ được Chủ tịch UBND TP giao trong Kế hoạch CCHC năm 2020 trước ngày 31/10/2020, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025; phấn đấu chỉ số CCHC năm 2020 của Sở đạt từ loại Tốt trở lên. Mỗi phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc có ít nhất một sáng kiến, giải pháp hiệu quả về nâng cao văn hóa công vụ, cải thiện tinh thần thái độ phục vụ của công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng và tiến độ giải quyết yêu cầu với cá nhân, tổ chức.

 

Sở cũng phấn đấu tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) đúng hạn trong từng lĩnh vực đạt 100%; giải quyết 70% trên tổng hồ sơ của các TTHC có phát sinh hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 50% TTHC có phát sinh hồ sơ được thực hiện trên dịch vụ bưu chính công ích, trong đó tiếp nhận và trả kết quả đạt 10% trên tổng hồ sơ của các TTHC có phát sinh hồ sơ; 100% hồ sơ hành chính giải quyết bị trễ hạn phải thực hiện thư xin lỗi đối với cá nhân, tổ chức theo quy định.

 

100% bộ phận tiếp nhận, giải quyết TTHC phải thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức và công khai kết quả đánh giá khảo sát hàng tháng để cá nhân, tổ chức giám sát. Mức độ hài lòng của cá nhân và tổ chức khi giải quyết TTHC năm 2020 (bằng phiếu khảo sát) cao hơn năm 2019 và đạt từ 98% trở lên.

 

Thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân; quy định trách nhiệm và cơ chế giải trình của các cơ quan nhà nước, 100% phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, TTHC, thái độ phục vụ của cá nhân, tổ chức phải được người đứng đầu cơ quan, đơn vị xử lý kịp thời, đúng quy định và công khai kết quả xử lý để cá nhân, tổ chức giám sát.

  

Sở cũng chủ động triển khai các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin của ngành để đồng bộ nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh theo từng lĩnh vực, phạm vi quản lý ngành được phân công; tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất trên 50% các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc, đặc biệt kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu của từng bộ phận trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC; kiểm tra thái độ ứng xử của công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý... 

 

Minh Thư


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: