Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
7 Chương trình đột pháThứ 4, Ngày 29/04/2020, 14:05

Triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND quận-huyện kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; công khai, minh bạch mọi thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn; tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính và kiến nghị sửa đổi những quy định về thủ tục không còn phù hợp gây vướng mắc, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Các cơ quan cũng được giao đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; không để phát sinh điều kiện kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành không cần thiết; không lồng ghép, bổ sung các điều kiện kinh doanh; đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ các thủ tục hành chính thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; nghiên cứu đổi mới phương pháp, cách thức giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện, phục vụ theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho người dân, doanh nghiệp.

 

Riêng Sở Tư pháp được giao tham mưu xử lý dứt điểm các văn bản có quy định trái pháp luật do TP ban hành; theo dõi thi hành pháp luật với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận và lĩnh vực được xác định trọng tâm theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, như: hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao tham mưu các giải pháp triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính; xây dựng và thực hiện các giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ, cải thiện căn bản các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh; thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời xử lý những phản ánh và kiến nghị của doanh nghiệp.

 

Văn phòng UBND TP chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện; tiếp tục triển khai vận hành và nâng cao hiệu quả Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia; triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục hoàn thiện các hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công cấp tỉnh; tích hợp, cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thiết yếu của TP trên Cổng dịch vụ công quốc gia; triển khai Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc; tổ chức triển khai phần mềm một cửa điện tử tiêu chuẩn...

 

Sở Nội vụ triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025; tiếp tục hoàn thiện, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính theo danh mục đã được duyệt, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

 

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; tham mưu việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc thông qua việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc, hệ thống thư điện tử công vụ; nâng tỷ lệ gửi nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền lên 100%; tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng của các phòng, ban và tương đương thuộc UBND cấp huyện đạt 30%...

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: