Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Tổ chức đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2020
7 Chương trình đột pháThứ 3, Ngày 05/05/2020, 14:50

Tổ chức đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2020

(HCM CityWeb) - Theo Kế hoạch từ tháng 6 đến tháng 12/2020, UBND TP sẽ tổ chức đoàn đi kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đoàn kiểm tra, khảo sát định kỳ với các nội dung: vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác CCHC của TP, cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác phối hợp thực hiện 72 nhóm thủ tục hành chính liên thông giữa Văn phòng UBND TP với các sở - ban - ngành, UBND quận - huyện và các hoạt động công vụ liên quan đến lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng tại UBND quận - huyện và các sở - ban - ngành có liên quan; công tác triển khai các nhiệm vụ được giao; công tác khắc phục các nội dung bị trừ điểm chỉ số CCHC của TP và của sở - ban - ngành, UBND quận - huyện; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hiện văn hóa công sở, văn hóa công vụ, ý thức thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp; công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP...


Đồng thời, đoàn sẽ kiểm tra, khảo sát chuyên đề về triển khai các hoạt động liên quan đến công tác cải cách thể chế cũng như triển khai các hoạt động thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính; kết quả thực hiện một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của các cấp.


Ngoài ra, đoàn cũng sẽ kiểm tra đột xuất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các phòng - ban chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương; các đơn vị trực thuộc sở - ban - ngành (bao gồm các đơn vị đang trú đóng tại các quận - huyện), UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn.


* UBND TP đã ban hành Quyết định công bố danh mục 3 thủ tục hành chính mới và 1 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; phê duyệt 5 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, đăng ký thuế thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận-huyện.


TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: