Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Chủ động giải quyết các nhiệm vụ được phân công
7 Chương trình đột pháThứ 4, Ngày 27/05/2020, 16:25

Chủ động giải quyết các nhiệm vụ được phân công

(HCM CityWeb) - Nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình giải quyết hồ sơ, UBND TP vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì chủ động lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan; đảm bảo hồ sơ trình UBND TP phải có chính kiến của cơ quan chủ trì và ý kiến của các cơ quan phối hợp; báo cáo việc tiếp thu hoặc giải trình lý do không tiếp thu trong nội dung trình UBND TP. Khi lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị phải cung cấp đầy đủ hồ sơ có liên quan.

Đối với các cơ quan, đơn vị phối hợp, phải chủ động nghiên cứu, có ý kiến gửi cơ quan chủ trì, đảm bảo thời hạn trả lời được nêu trong văn bản đề nghị; nếu văn bản đề nghị không quy định thời hạn thì thực hiện trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ có liên quan; chấm dứt tình trạng chờ văn bản chỉ đạo của UBND TP, phiếu chuyển của Văn phòng UBND TP mới thực hiện. Quá thời hạn lấy ý kiến mà cơ quan, đơn vị phối hợp không trả lời thì xem như đồng ý với ý kiến của cơ quan chủ trì và phải chịu trách nhiệm về các nội dung có liên quan thuộc phạm vi chức năng tham mưu quản lý nhà nước và phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình. Trường hợp hồ sơ phức tạp, cần nhiều thời gian hơn hạn định để nghiên cứu góp ý thì cơ quan, đơn vị phối hợp phải kịp thời trao đổi, thống nhất với cơ quan chủ trì về thời gian gửi góp ý văn bản.

 

UBND TP cũng yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch UBND quận - huyện cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động của người đứng đầu trong việc tự quyết định các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, cá nhân và các nội dung đã được ủy quyền; chủ động trình UBND TP hoặc Chủ tịch UBND TP những vấn đề được giao; báo cáo, đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; phối hợp với Văn phòng UBND TP rà soát và báo cáo các nội dung đã trình UBND TP hoặc Chủ tịch UBND TP đã hết thời hạn xử lý theo yêu cầu hoặc đã hết 20 ngày làm việc nhưng chưa được giải quyết hoặc chưa có ý kiến của UBND TP hoặc Chủ tịch UBND TP (trừ những thủ tục hành chính liên thông có quy định thời gian xử lý).

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: