Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế
7 Chương trình đột pháThứ 2, Ngày 01/06/2020, 15:30

Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế

(HCM CityWeb) - UBND TP đã yêu cầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị và UBND các quận - huyện tăng cường tuyên truyền về chủ trương và chính sách tinh giản biên chế đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện nghiêm việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tăng cường xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp theo hướng đảm bảo tinh gọn bộ máy, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại tổ chức, cơ quan, đơn vị; hoàn chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của các sở-ngành trong năm 2020.

UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế 10% giai đoạn 2015 - 2021; cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện nghiêm việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc, số lượng người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) tại các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã được giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc.

 

NNTM


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: