Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính
7 Chương trình đột pháThứ 6, Ngày 19/06/2020, 15:00

Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận-huyện cập nhật, công khai thông tin về địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính.

UBND TP cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận-huyện tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính do Văn phòng UBND TP chuyển đến trên hệ thống (https://pakn.dichvucong.gov.vn); hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị đăng ký tài khoản, thực hiện hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, phản ánh, kiến nghị và khai thác, sử dụng các chức năng của Cổng dịch vụ công TP (https://dvc.hochiminhcity.gov.vn) và Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn); tiếp tục tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích.

 

UBND các quận-huyện có trách nhiệm chỉ đạo công chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ đối với các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tương gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thực hiện ngay việc đăng ký tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

 

NNTM


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: