Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Tháng 8/2020: Kiểm tra công tác dân vận của chính quyền và thực hiện dân chủ cơ sở
7 Chương trình đột pháThứ 4, Ngày 15/07/2020, 16:20

Tháng 8/2020: Kiểm tra công tác dân vận của chính quyền và thực hiện dân chủ cơ sở

(HCM CityWeb) - Theo kế hoạch dự kiến vào đầu tháng 8/2020, UBND TP sẽ tổ chức đoàn đi kiểm tra công tác dân vận của chính quyền và thực hiện dân chủ cơ sở tại một số cơ quan, đơn vị.

Đoàn sẽ kiểm tra việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ; trong đó chú trọng vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện dân chủ gắn với kết quả thực hiện cải cách hành chính, gắn với công tác dân vận trong cơ quan nhà nước; công khai, minh bạch trong việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; công khai tài chính; đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, của Ban Thanh tra nhân dân trong việc giám sát thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị; nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị.

 

Đoàn cũng sẽ kiểm tra công tác dân vận của chính quyền bao gồm việc cụ thể hóa những nội dung trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xây dựng thành Nghị quyết, chương trình, kế hoạch tố chức quán triệt, triến khai thực hiện; thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm Dân vận khéo” và “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” về xây dựng giải pháp, sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết nhanh thủ tục hành chính bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, công khai hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức; tỷ lệ, số lượng thủ tục hành chính đủ yêu cầu, điều kiện cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phong cách thái độ ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; công tác bồi dưỡng, tập huấn vê công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nhận thức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận; việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ gắn với việc thực hiện thư xin lỗi tổ chức, công dân, doanh nghiệp khi giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trễ hạn; việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây khó cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong thực thi công vụ; công tác tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại của cán bộ chủ chốt chính quyền các cấp; tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp...

NNTM


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: