Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 3, Ngày 26/11/2019, 08:50

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính

(HCM CityWeb) - Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính, UBND TP vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận - huyện tiếp tục triển khai thực hiện 10 giải pháp trọng tâm công tác cải cách hành chính (CCHC) theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP và 8 nội dung đã ký cam kết với Chủ tịch UBND TP; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trong công tác CCHC cũng như kiểm tra thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị.

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan thực hiện nâng cao số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); triển khai đánh giá việc giải quyết TTHC theo quy định do UBND TP ban hành cũng như triển khai hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử của TP, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ từ TP đến cơ sở và kết nối được với cơ sở dữ liệu của Trung ương; đẩy mạnh công tác chuyển đổi ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 thành TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ Bưu điện TP trong công tác triển khai phiếu khảo sát điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 (Chỉ số SIPAS) tại địa phương.

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: