Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 6, Ngày 03/01/2020, 16:50

Ủy quyền cho Thủ trưởng các sở-ngành và Chủ tịch UBND quận-huyện thực hiện điều động, chuyển công tác và tiếp nhận công chức, viên chức

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định ủy quyền cho Thủ trưởng các sở-ngành và Chủ tịch UBND quận-huyện thực hiện điều động, chuyển công tác và tiếp nhận công chức, viên chức.

Theo đó, Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch UBND quận - huyện quyết định điều động, chuyển công tác và tiếp nhận công chức, viên chức giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị TP (trừ các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, phê chuẩn của Chủ tịch UBND TP).

 

Giám đốc Sở Nội vụ quyết định điều động, chuyển công tác và tiếp nhận công chức, viên chức giữa các sở - ngành, UBND quận - huyện và các cơ quan, đơn vị ngoài hệ thống chính trị TP (trừ các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, phê chuẩn của Chủ tịch UBND TP).

 

Việc ủy quyền này được thực hiện từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/11/2022.

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: