Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
Xây dựng nông thôn mớiThứ 2, Ngày 23/10/2017, 08:45

Thực hiện cấp nước sạch nông thôn trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

(HCM CityWeb) – Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện nội dung cấp nước sạch nông thôn trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, UBND TPHCM giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở-ngành và đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh Quy hoạch cấp nước TPHCM đến năm 2025, phù hợp tình hình thực tế hiện nay, đảm bảo an toàn cấp nước, bảo vệ nguồn tài nguyên nước dưới đất, thích ứng với biến đổi khí hậu; trong đó, lưu ý cấp nước khu vực ngoại thành, nông thôn, đảm bảo duy trì 100% người dân nông thôn trên địa bàn thành phố được cung cấp nước sạch.

Các đơn vị cấp nước thực hiện rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các công trình cấp nước nông thôn bị hư hỏng, xuống cấp, các công trình hoạt động kém hiệu quả để đề xuất xây dựng, đầu tư, sửa chữa nâng cấp hoặc chuyển đổi mô hình quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động công trình.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo phân bổ vốn đầu tư phát triển của Chương trình cho các dự án nước sạch theo các mục tiêu đề ra; lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn của các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

 

Sở Tài chính đảm bảo bố trí dự toán chi thường xuyên hàng năm (vốn sự nghiệp) để triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND 5 huyện tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông đến các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn thành phố về vai trò của nước sạch đến sức khỏe con người, hạn chế sử dụng nguồn nước ngầm, bảo vệ tài nguyên nước, trách nhiệm trong bảo vệ công trình cấp nước.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp tổ chức điều tra, cập nhật Bộ Chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và công bố kết quả hàng năm theo quy định; tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng Cục Thủy lợi và UBND Thành phố. 

 

Minh Thư


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: