Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Công khai dự toán ngân sách năm 2018 trình Hội đồng nhân dân thành phố (15/12)
(HCM CityWeb)- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. Ủy ban nhân dân Thành phố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 và báo cáo thuyết minh báo cáo dự toán ngân sách năm 2018 trình Hội đồng nhân dân thành phố như sau:
Danh sách Các thầy thuốc đủ tiêu chuẩn trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” (14/11)
(HCM CityWeb)- Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ, Hội đồng cấp thành phố xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 12 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Kết quả xét chọn của Hội đồng cấp thành phố tại cuộc họp ngày 02 tháng 11 năm 2016 như sau:
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng - an ninh Thành phố 6 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 (29/06)
(HCM CityWeb)-Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng - an ninh Thành phố 6 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh Thành phố tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2016 (10/05)
  Xem chi tiết
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh Thành phố quý 1 năm 2016 (05/04)
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh Thành phố quý 1 năm 2016.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp