Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Xin ý kiến nhân dân về danh sách tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 10 năm 2019 (21/10)
(HCM CityWeb)- Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Xin ý kiến nhân dân về danh sách tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 11 năm 2019 (10/10)
(HCM CityWeb)- Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Danh sách xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" (09/09)
Thông báo kết quả xét chọn xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 - năm 2020 của Hội đồng cấp thành phố.
Xin ý kiến nhân dân về danh sách tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 9 năm 2019 (03/09)
(HCM CityWeb)- Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước (24/07)
(HCM CityWeb)- Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp