Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TPHCM (19/10)
(HCM CityWeb) - Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TPHCM (gọi tắt là Hội đồng) vừa ban hành Quy chế hoạt động thay thế cho Quyết định số 5551/QĐ-HĐPH ngày 10/10/2013 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TPHCM.
Thực hiện nghiêm quy định về khoản thu trong năm học 2020-2021 (19/10)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các quận-huyện thực hiện công khai đầy đủ cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu phí tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Thành lập Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước nhiệm kỳ 2020 - 2022 (19/10)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Giải thể Tổ công tác Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (18/10)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quyết định giải thể Tổ công tác Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.
Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quyết định 4712/QĐ-UBND (15/10)
(HMC CityWeb) - UBND TP đã quyết định sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quyết định 4712/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của UBND TP về ủy quyền cho các Sở - ngành, UBND các quận – huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp