Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đảm bảo truy xuất được nguồn gốc thực phẩm (16/06)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã chỉ đạo Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP tổ chức giao ban hàng tháng với 24 quận-huyện, có sự tham gia của các sở-ngành chức năng để đánh giá các công việc đã triển khai và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn TP.
Tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước (16/06)
(HCM CityWeb) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP vừa giao các sở-ngành, UBND các quận – huyện, các Tổng công ty - Công ty trực thuộc TP tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.
Tăng cường quản lý hoạt động của các xe vận chuyển bùn hầm cầu (16/06)
  (HCM CityWeb) - UBND TP vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của các xe thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu; yêu cầu các xe này phải gắn thiết bị giám sát hành trình; đồng thời kiểm tra việc xử lý chất thải của các đơn vị hoạt động trong Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước và Khu liên hợp xử lý chất thải Phước H...
Tiếp tục xây dựng chương trình phát triển nhà ở TP (16/06)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa giao Sở Xây dựng tiếp tục tổ chức xây dựng Chương trình phát triển nhà ở TP giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020 và năm 2017; đảm bảo thời gian trình HĐND TP và UBND TP xem xét thông qua và phê duyệt trong năm 2017; xây dựng Kế hoạch phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn TP giai đoạn 2016-2020 và năm 2017; trình UBND TP trong quý 2/2017.
Xây dựng phương án chuyển đổi diện tích sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ đến năm 2025 (16/06)
(HCM CityWeb) - Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TP đã chấp thuận không thực hiện dự án điều chỉnh quy hoạch sản xuất muối trên địa bàn TP (huyện Cần Giờ) đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, thay thế bằng việc xây dựng “Phương án chuyển đổi diện tích sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.