Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tăng cường công tác tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp (11/08)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã giao các sở, ban, ngành, UBND quận-huyện tăng cường quản lý, kiểm tra công tác triển khai thực hiện Hệ thống đánh giá hài lòng của tổ chức và người dân đối với dịch vụ công tại cơ quan, đơn vị; tiếp tục đôn đốc thực hiện và ban hành kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu, vận động, hướng dẫn tổ chức, người dân tham gia đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công và đánh giá thái độ, tác phong, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức thông qua Hệ thống.
Phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao (11/08)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao của TPHCM giai đoạn 2016-2020.
Bãi bỏ nội dung thu “lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch” (11/08)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã quyết định bãi bỏ nội dung thu “lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch” tại Khoản 6 Mục A, Khoản 6 Mục B, Khoản 1 Mục C, Phần 2 Phụ lục 13 Mức thu lệ phí hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10-12-2016 của UBND Thành phố về ban hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa bàn TPHCM vì không phù hợp quy định pháp luật.
Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (11/08)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã chỉ thị các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện và doanh nghiệp nhà nước tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
Tăng cường khả năng dự phòng, đáp ứng các bệnh truyền nhiễm và cung cấp các dịch vụ chăm sóc và chữa trị HIV (10/08)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa duyệt dự án tăng cường và duy trì khả năng dự phòng, phát hiện, đáp ứng các bệnh truyền nhiễm và cung cấp các dịch vụ chăm sóc và chữa trị HIV năm 2017.