Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kiến nghị Trung ương giao biên chế công chức phù hợp với tình hình thực tế của TP (05/10)
(HCM CityWeb) – Để có bộ máy, nhân sự thực hiện nhiệm vụ chính trị và quản lý nhà nước theo yêu cầu, UBND TP đã kiến nghị Trung ương điều chỉnh một số quy định hiện hành về tổ chức các cơ quan chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế tại TP.
Chuẩn hóa mẫu phương tiện thu gom, vận chuyển rác (05/10)
(HCM CityWeb) – UBND TP vừa công bố việc áp dụng các quy định chung về kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ nguồn thải trên địa bàn TP.
TPHCM: Cải thiện chỉ số SIPAS (05/10)
(HCM CityWeb) - Nhằm cải thiện chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), UBND TP vừa chỉ đạo các sở-ngành, quận-huyện thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ, về thủ tục hành chính, về công chức, về kết quả cung ứng dịch vụ và về tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị.
TPHCM: Đổi mới chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (03/10)
(HCM CityWeb) - Nhằm nâng cao chất lượng các cuộc họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, UBND TP đã phê duyệt Đề án chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP.
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của hai Sở (02/10)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Quy hoạch – Kiến trúc.