Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 4, Ngày 16/01/2019, 10:00

Năm 2019, ngành Nội vụ đẩy mạnh triển khai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Sáng 15/1 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì hội nghị. Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã dự và chỉ đạo hội nghị.
Tại đầu cầu TPHCM, tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng cùng đại diện HĐND TP, lãnh đạo Sở Nội vụ TP cùng các đơn vị liên quan.

 

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, ngành Nội vụ đã chủ động tập trung chỉ đạo cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp; quyết liệt sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong Bộ, cơ quan ngang Bộ. Các địa phương đã chủ động rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng với nhau và với cơ quan của Đảng theo tinh thần nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Công tác quản lý, sử dụng biên chế, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng chính quyền được thực hiện nghiêm theo quy định; công tác tinh giản biên chế, cải cách hành chính tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng.

 

Tuy nhiên, trong công tác xây dựng thể chế, chính sách vẫn còn văn bản có nội dung chưa phù hợp, thiếu tính khả thi; tiến độ xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, chất lượng chưa cao; công tác theo dõi thi hành pháp luật thiếu nguồn lực triển khai, chưa thu hút được sự tham gia của tổ chức và nhân dân; đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức chưa đúng trình tự quy định, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm niềm tin của nhân dân… Bên cạnh đó, kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi còn lỏng lẻo, chưa đáp ứng yêu cầu; một số cơ quan, đơn vị còn thể hiện sự buông lỏng quản lý, có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ.

 

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng ngành Nội vụ đề ra phương châm hành động của năm là “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin” với 5 trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành bao gồm việc quyết liệt chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực nội vụ, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng tại các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII và của Quốc hội; hoàn thành 100% các văn bản, đề án được giao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực,hiệu quả quản lý nhà nước của ngành Nội vụ. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo môi trường thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát; siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp; đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng công khai, minh bạch; tăng cường xử lý công việc bằng văn bản điện tử thay cho văn bản giấy; cải tiến chế độ hội họp thông qua ứng mạnh mẽ công nghệ thông tin…

 

Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng phát biểu tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: Hương Thảo


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Bộ, ngành Nội vụ trong năm 2018.

 

Đối với nhiệm vụ năm 2019, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Nội vụ cần phát huy dân chủ, đoàn kết, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như: tập trung công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực mà Bộ, ngành Nội vụ được phân công, phấn đấu xây dựng hệ thống thể chế đồng bộ, thống nhất. Tiếp tục đôn đốc, đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện quy chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật; rà soát những vướng mắc trong công tác tuyển dụng, sử dụng, thi nâng ngạch công chức, viên chức để có giải pháp khắc phục.

 

Ngoài ra, ngành Nội vụ cũng cần tập trung rà soát, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản sửa đổi các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế trong các luật hiện hành không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước theo đúng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ để phục vụ tốt cho việc nghiên cứu, hoạch định chính sách; chú trọng tính kịp thời trong việc nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn nhằm phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

 

Phát biểu tại điểm cầu TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng cho biết, trong năm 2018 TP đã hoàn thành và đảm bảo tiến độ 6 nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch. Trong đó có nhiều kết quả nổi bật như: trình HĐND TP tổ chức kỳ họp bất thường với chuyên đề về cải cách hành chính, phát động phong trào thi đua cao điểm về CCHC; tổ chức kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, triển khai công tác CCHC; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,60%; tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn TP đều đạt trên 90%; triển khai thực hiện 4 kế hoạch trụ cột của "Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025".

 

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, quá trình triển khai các nhiệm vụ của ngành tại địa phương, TPHCM kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, TPHCM cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét, chấp thuận cho UBND TP được tuyển dụng viên chức làm công tác y tế, kế toán, văn thư, thủ quỹ tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập theo quy định tại Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

 

Theo Hương Thảo/Thanhuytphcm.vn


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: